Forum

På Sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller våre ansatte veiledere. Bruk forum og vennetjeneste for å utveksle erfaringer og meninger med andre brukere, eller send en melding anonymt til oss og få svar innen 24 timer. 

Logg inn

 
  • Ny? Du som skriver til oss er helt anonym, og vi som jobber med tjenesten har taushetsplikt.

DISKRIMINERINGSVERN FOR OSS MED PSYKISK FUNKSJONSHINDRING ?

Du må være logget inn for å skrive i forumene.

Logg inn Ny bruker

Forfatter
Melding
Avatar

DISKRIMINERINGSVERN FOR OSS MED PSYKISK FUNKSJONSHINDRING ?

mai 28 2010 - 13:09
DISKRIMINERINGSVERN FOR OSS MED PSYKISK FUNKSJONSHINDRING?

Folk som sliter psykisk er utelatt i den offentlige diskrimineringsdebatten og møter dessverre ofte på store og usynlige barrierer i samfunnslivet . Vil Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) stå på barrikadene for å fronte våre saker ? Finnes det stigmatiserende holdninger blant de som håndhever lovene ?

Viser til innlegg i Aftenposten nett 26. mai sitat En kristen kunde ville ikke bruke en muslimsk eiendomsmegler. Kunden ble felt av diskrimineringsnemnda. Jeg er enig og støtter diskrimineringsnemndas vedtak.

I oktober 2009 sender jeg inn en sak til LDO. Saken gjelder et menneske med psykisk funksjonshindring som falt ut av arbeidslivet sommeren 2009 grunnet mangelfull tilrettelegging på arbeidsplassen. Saken var saklig fremstilt og godt dokumentert. Sitat utdrag av svar :
Vi viser til din henvendelse 12. oktober 2009 hvor du har lagt ved en egenskrevet rapport angående forholdene for personer med nedsatt psykisk funksjonsevne i arbeidslivet.

Likestillings- og diskrimineringsombudet er kjent med at det er utfordringer knyttet til manglende kunnskap om nedsatt psykiske funksjonsevne i arbeidslivet og samfunnslivet for øvrig. Disse forholdene har også dessverre generelt lav oppmerksomhet i media.

I tillegg til å håndheve bestemmelsene i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, er det å være en pådriver for å fremme likestilling og nedbygging av barrierer for personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet en viktig del av LDO sitt mandat.

I vårt pådriverarbeid inngår veiledning til arbeidsgivere i offentlig og privat sektor om gode personalpolitiske tiltak for å fremme likestilling på arbeidsplassen.

Vi takker deg derfor for ditt bidrag, som vi tar med oss, og ønsker deg lykke til i ditt videre arbeid på dette området.

Diskrimineringsloven, DTL, som trådte i kraft 1. januar 2009
§ 1. Formål
Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.
Jeg tolker loven til også å gjelde mennesker med psykisk nedsatt funksjonsevne.
Tilbake til min sak. Hvorfor fulgte ikke LDO opp saken videre med konkrete tiltak ? Hvorfor sendte de ikke saken videre til Diskrimineringsnemnda ? Hvorfor ga deg meg ikke konkrete råd ? Runde og vage formuleringer er ikke nok i likstillingskampen for folk med nedsatt funksjonsevne (fysisk og psykisk). Mange av oss er mektig leie av å bli stående på sidelinjen. Og vi skal fortsatt kjempe for diskrimineringsvernet på lik linje med andre minoritetsgrupper.

Gunn Pound

Avatar

Re: DISKRIMINERINGSVERN FOR OSS MED PSYKISK FUNKSJONSHINDRING ?

des 4 2011 - 15:17
Dette er eit ømtåelig tema. Psykisk syke har etter loven mindre rettigheter enn kriminelle. Det er fakta. dermed er denne gruppa diskriminert med det samme ordet psykisk syk kjem fram i livet ditt. da synser og bestemmer leger og alle offentlige organ over deg og du mister enno meir av deg sjølv. Psykisk syke må ha eit større vern mot den synsinga det såkalla hjelpeapparatet gjør. Vi er alle individuelle personer med rett til å tenke sjølv og ikkje bli pålagt alt mulig rart og at andre måler og trekker konklusjoner for fort. Slik umyndiggjøring i form av tvang er groteske behandlingsmåter som gjør eit menneske enno meir øydelagt enn det det var. Det bør stillast strengare krav til tvangbehandling og diskriminering av denne gruppa. Eg trur ikkje det finns eit menneske som har psykiske vansker i perioder. Det mangler veldig mykje empati i samfunnet.
Avatar

Re: DISKRIMINERINGSVERN FOR OSS MED PSYKISK FUNKSJONSHINDRING ?

jan 29 2012 - 20:44
Det er slik det føles, at man ikke blir tatt på alvor.

Hilsen
en som har vært psykisk syk halve livet, men møter liten forståelse, og føler at jeg faller utenfor samfunnet på mange plan.
Til forsiden