Du som vet

Mange spørsmål

Få svar
Jeg må forstå
Hvor er du nå?
Er du nær?
Er du her,
i nye klær?
Er jeg klar?
Gi meg svar?
Du som gir
Du som tar

Til forsiden